Trave Development’s handelsbetingelser

Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os – dette gælder både vores kreative, og grafiske kunnen, samt levering, men også det rent juridiske. Af selv samme årsag har vi nedskrevet alle de ting, du er enig med os i, når du handler med os. Det meste giver sig selv og opfattes, i vores øjne, som helt almindelig god stil. Læs venligst vores handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte os på kontakt@travedevelopment.dk, hvis der er noget du ikke er enig med os i.

GENERELT

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler om salg- og levering af serviceydelser (herunder konsulentydelser, tjenesteydelser og abonnementsydelser) og produkter hos Trave Development IVS, CVR nr. 39060558 (herefter benævnt Trave Development) og finder anvendelse, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Trave Development.

Ved kunden forstås den juridiske person der har indgået aftale med Trave Development om levering af ydelser m.fl.

TILBUD OG AFTALE

Tilbud fra Trave Development er gældende i 8 dage fra tilbuddets dato. En aftale er først indgået når Trave Development har modtaget og godkendt kundens accept. Dette skal ske enten skriftligt, fysisk eller via mail. Underskrivelse af tilbuddet via billysbilling indgår under samme vilkår. Ordrebekræftelse på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, såfremt kunden ønsker det.

Såfremt kunden mener der er uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og aftalen, skal kunden indenfor 8 dage efter ordrebekræftelsen er sendt give besked herom.

AFTALEGRUNDLAG

Disse forretningsbetingelser udgør sammen med underskrevne ordredokumenter, samt eventuelle senere ordredokumenter for tilkøb, aftalegrundet mellem kunden og Trave Development.

PRISER OG BETALING

Alle priser er eksl. moms – med mindre andet er anført i tilbudet/ordren. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende kurs i forhold til danske kroner. Trave Development forbeholder sig retten til at regulere prisen i tilfælde af kursudsving. Trave Development forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver.

Trave Development er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives følgende:

At det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt.
At kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt.
At kunden ønsker rettelser, der går ud over to korrekturgange.

Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra Trave Development, forbeholder Trave Development sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. På en faktura fra Trave Development er der 8 dages betalingsfrist efter en opgave er afsluttet. Trave Development forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejdet, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er leveret materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves ingen betaling fra kunden til Trave Development.

YDELSER OG PRODUKTER

Produkter og serviceydelser solgt og leveret af Trave Development udføres i overensstemmelse med branchestandarder.

I det omfang det er nødvendigt, skal kunden give Trave Development adgang til kundens personale samt relevante oplysninger til brug for ydelsernes udførsel.

Trave Development er ikke ansvarlig for at det leverede opfylder lovgivningen, standarder eller at det leverede kan anvendes til konkrete formål, med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.

EJENDOMSFORBEHOLD OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER M.FL.

Der tages ejendomsforbehold for det solgte indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter, leverings-og administrationsomkostninger er fuldt ud betalt.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Trave Developments udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Trave Development.

Trave Development forbeholder sig ophavsretten på software mv. udviklet af Trave Development. Kunden erhverver en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til det leverede software.

Kunden er uberettiget til at overdrage brugsretten til Trave Development produceret software til tredjepart uden Trave Developments forudgående skriftlige accept.

Kunden er uberettiget til at kopiere Trave Development produceret software i et omfang der ligger uden for hvad der måtte være nødvendigt for softwarens drift og sikkerhed. Det pålægger altid kunden at behandle softwaren således, at der ikke sker uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand.

Såfremt kunden overtræder betingelserne om ejendoms- og ophavsret ophører retten til softwaren straks og kunden er forpligtet til, uden kompensation, at tilbagelevere det købte, herunder også sikkerhedskopier.

Trave Development er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Trave Development måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Trave Development.

LEVERING, FORSINKET LEVERING OG REKLAMATION

Trave Development leverer serviceydelser senest til den tid det fremgår af ordrebekræftelse, med mindre andet er aftalt. Trave Development forbeholder sig retten til at levere før den aftalte tid, med mindre andet er aftalt.

Hvis Trave Development forventer forsinkelse i levering, informerer Trave Development kunden om dette, ligesom der oplyses om årsag til forsinket levering og gives en ny forventet leveringstid.

Kunden skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret i overensstemmelse med oderbekæftelsen samt eventuelle tillæg. Såfremt kunden mener varen lider af en mangel er kunden forpligtet til skriftligt at give Trave Developments meddelelse herom inden for 24 timer fra levering.

Reklamationsretten bortfalder 12 måneder efter levering i handelskøb. Reklamationsretten omfatter komponentfejl, konstruktionsfejl, materialefejl og produktionsfejl. Alle andre fejl kan ikke reklameres over.

Indgreb eller forandringer i det købte, uden Trave Developments skriftlige samtykke, fritager Trave Development for enhver forpligtelse.

Ved reklamation har Trave Development valget mellem afhjælpning eller omlevering.

Såfremt Trade Development ikke inden for et rimeligt antal afhjælpningsforsøg eller inden for rimelig tid er i stand til at foretage afhjælpning, tilretning, fejlretning m.v. kan køber kræve afslag i købesummen.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Erstatningskrav mod Trave Development kan ikke overstige det fakturerede beløb.

Trave Developments erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Trave Development hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Trave Development er uden ansvar for forsinkelser eller mangler i forbindelse med afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

Trave Development frasiger sig ethvert ansvar for software, styresystemer, hosting-løsninger o.l. udviklet af tredjepart.

FORTROLIGHED

Kunden må ikke viderebringe, bruge, eller sætte andre i stand til at bruge, Trave Developments erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig, eller forsøge at skaffe sig, kendskab til eller rådighed over Trave Developments fortrolige oplysninger.

Kunden er forpligtet til at omgås og opbevare oplysninger om Trave Development forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Denne fortrolighedsforpligtelse gælder under parternes samarbejde og er uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør, uanset årsagen til ophøret.

TVISTER OG VÆRNETING

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde skal afgøres ved en dansk domstol og anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for fejl samt ændringer i publiceret materiale (prislister, vilkår, brochurer og andet skriftligt materiale) fra Trave Development. Eventuelle fejl o.l. kan ikke gøres gældende over for Trave Development.

I tilfælde af force majeure hos parterne, eller parternes leverandører, er ingen af parterne ansvarlige overfor hinanden. Force majeure foreligger bl.a. ved krig, strejke, naturkatastrofer mv, samt andre forhold uden for parternes kontrol.